Dziś 23 maja 2022

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). O obowiązkach jakie RODO nałożyło na Administratorów danych osobowych, możesz dowiedzieć się więcej w zakładce RODO (https://selekcje.pl/rodo/).

Administratorem jest właściciel  Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL” („Administrator”) jest jedną z firm, które w swojej działalności wykorzystują zgromadzone i przetworzone dane, w tym dane osobowe. Dane te są niezbędne do prawidłowego dostarczania Użytkownikom żądanych przez nich usług.

Administrator szanuje prywatność wszystkich Użytkowników sieci Internet, szczególną wagę przykładając do ochrony prywatności Użytkowników prowadzonej przez siebie strony internetowejsklep.pracownialepiej.pl

Polityka Prywatności zapewnia każdemu Użytkownikowi dostęp do niezbędnych informacji, które pozwalają podjąć decyzję o skorzystaniu z usług dostarczanych przez Administratora i zakresie udostępnienia swoich danych.

Pamiętaj, że wszystkie podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach, dla których je przekazałeś!

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do strony internetowej https://selekcje.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki i odesłania umieszczone na swoich stronach przez Użytkowników, które umożliwiają bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Administrator sygnalizuje, że wraz z przejściem na inną stronę internetową należy zapoznać się z obowiązującą na niej polityką prywatności.

I. Ochrona danych

Administrator zabezpiecza dane udostępnione przez Użytkowników przed nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem. Wszystkie dane są przechowywane i przetwarzane przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony.

Administrator korzysta z fizycznych i elektronicznych sposobów zabezpieczenia danych osobowych odpowiadające w pełni wymogom stawianym przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i unijnego, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Fizyczna ochrona danych jest szczegółowo uregulowana wewnętrzną procedurą opracowaną przez Administratora. Ochrona ta obejmuje w szczególności zabezpieczenie pomieszczenia, które jest używane przez Administratora do przechowywania danych. Do pomieszczenia nie mają dostępu żadne nieupoważnione osoby.

Elektroniczna ochrona danych uwidacznia się stosowaniu nowoczesnych zabezpieczeń elektronicznych chroniących dane Użytkowników przed dostępem osób trzecich. Zarówno architektura strony internetowej jak i odpowiedni wybór serwera minimalizują ryzyko wycieku danych. Formularze, w których zbierane są dane osobowe bezpośrednie, są ponadto chronione za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego typu Secure Socket Layer – SSL.

Administrator podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu ochrony powierzonych przez Użytkowników danych. Każdy z pracowników mający dostęp do takich danych, zobowiązany jest do przestrzegania rygorystycznych zasad dotyczących bezpieczeństwa ich przechowywania. Dodatkowo, z każdym podmiotem zewnętrznym, który mógłby mieć możliwość dostępu do danych Użytkowników (np. administrator serwera), zawierane są specjalne umowy, gwarantujące poufność i bezpieczeństwo powierzonych danych.

 II. Gromadzenie danych

Administrator gromadzi jedynie dane dobrowolnie udostępnione przez Użytkowników, niezbędne do tego, aby zapewnić odpowiedni poziom funkcjonalności i dostępności oferowanych przez niego usług.

Korzystając ze strony internetowej https://selekcje.pl możesz udostępnić Administratorowi dwa rodzaje danych: dane osobowe pośrednie i dane osobowe bezpośrednie.

Dane osobowe pośrednie to takie dane jak lokalizacja, numer IP, pliki dziennika, informacje systemowe, dane o używanej przeglądarce itp. Dane te pozwalają jedynie na podstawową identyfikację Użytkownika np. stwierdzenie, że ktoś z Torunia czy Gdańska odwiedził stronę internetową i korzystał z przeglądarki Chrome. Dane osobowe pośrednie są zbierane również przez pliki cookies.

Dane osobowe bezpośrednie są danymi osobowymi w powszechnym tego słowa znaczeniu tj. obejmują takie informacje jak e-mail. O dane tego typu Administrator poprosi Cię tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizowania żądanej przez Ciebie usługi tj. zapisania się na Newsletter. Co do zasady o bezpośrednie dane osobowe Administrator może zapytać Cię w przypadku wypełnienia przez Ciebie formularza zapisu na Newsletter. Dane te są niezbędnym elementem właściwej identyfikacji Użytkownika i ich fikcyjność, niedokładność lub niepełność może uniemożliwić skorzystanie z oferowanych przez Administratora usług.

   III.         Dostęp do zgromadzonych danych

Administrator na każde żądanie Użytkownika ma obowiązek udostępnić mu wszelkie przechowywanie informacje, które go dotyczą. Użytkownik ma prawo do poprawienia swoich danych oraz żądania ich częściowego lub całkowitego usunięcia.

W sprawie dostępu do zgromadzonych danych osobowych oraz jakichkolwiek pytań w tym zakresie należy wysłać do Administratora wiadomość na adres e-mail [email protected]

  IV.         Przetwarzanie i wykorzystywanie danych

Dane osobowe pośrednie są anonimowe i służą przede wszystkim do celów statystycznych. Pomagają również w ulepszaniu funkcjonalności strony i dostosowanie jej architektury do potrzeb Użytkowników.

Dane bezpośrednie, podane przez Użytkowników do celu zrealizowania przez Administratora usługi Newsletter.     

Dzięki zebranym danym Administrator może się kontaktować z Użytkownikami w sprawie oferowanych przez siebie usług lub innych celach niezbędnych do realizacji przysługujących im praw. Administrator korzysta z formy kontaktu jaka jest wiadomość e-mail.

Użytkownicy otrzymują od Administratora wiadomości związane m. in. z marketingiem prowadzonym przez Administratora.

Administrator przeprowadza także wśród wszystkich lub niektórych Użytkowników ankiety, które polegają na odpowiedzi na postawione w nich pytania. Ankiety te odnoszą się do oferowanych usług, a ich celem jest poznanie opinii Użytkowników na zadany temat np. poziomu satysfakcji z otrzymanych produktów. Dane zebrane w ten sposób są przeznaczone głównie do użytku wewnętrznego. Niektóre opinie ujawnione w ankietach mogą być przekazane Podmiotom współpracującym. Biorąc udział w ankiecie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie do Celów marketingowych danych w niej ujawnionych.

    V.         Udostępnianie danych

Administrator nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim, które chcą je wykorzystać tylko i wyłącznie w celach marketingowych. Administrator oświadcza, że w żaden sposób uczestniczy w procederze „handlu danymi” i jednoznacznie potępia takie sposoby pozyskiwania informacji o klientach.

Administrator zastrzega sobie prawo do przekazywania zgromadzonych danych w ograniczonym zakresie w opisanych poniżej sytuacjach:

a.     przekazywania podmiotom współpracującym zanonimizowanych informacji o charakterze statystycznym, uniemożliwiających jednoczenie powiązanie ich z indywidualnym Użytkownikiem;

b.     przekazania danych potencjalnym nabywcom przedsiębiorstwa (w razie jego zbycia) w celu dalszego dostarczania zamówionych przez Użytkowników usług;

c.     na mocy powszechnie obowiązującego prawa, do udostępnienia danych instytucjom rządowym lub organom ścigania.

 

  VI.         Zmiany Polityki Prywatności

Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie z tym zastrzeżeniem, iż żadne modyfikacje nie będą powodowały osłabienia ochrony powierzonych przez Użytkowników danych.

Użytkowników obowiązuje Polityka Prywatności w aktualnym brzmieniu.

Dążymy do dokładności i uczciwości w przedstawiani informacji o osobach i wydarzeniach na naszej stronie. Jeśli zobaczysz coś, co nie wygląda dobrze, nie jest poprawne, skontaktuj się z nami!